Peter Mozola Nekomentované

Abeceda hypotekárnych úverov – ako sa nestratiť v mori pojmov a výrazov

Máte v pláne kúpiť nový byt alebo postaviť dom? Až 85 % financovania kúpy nehnuteľností  na Slovensku sa rieši prostredníctvom hypotekárnych úverov. Možno ste už aj vy začali sledovať novinky na hypotekárnom trhu, prípadne sa so známymi rozprávali, ako na to.  Predpokladáme, že ste sa stretli s výrazmi, ktoré doteraz neboli súčasťou bežnej konverzácie. Naša abeceda hypotekárnych úverov Vám pomôže pochopiť význam slôv ako sú napríklad akontácia, istina, LTV alebo RPMN. Hypotekárny “slang” môže na začiatku vybavovania hypotéky zneistiť nejedného záujemcu o kúpu nehnuteľnosti.

Keďže si myslíme, že je veľmi dôležité vopred porozumieť hypotekárnym pojmom, prinášame vám slovník základných výrazov. Oboznámte sa s nimi ešte pred tým, než sa do procesu pustíte a spravíte konečné rozhodnutie. Samozrejme, veľmi radi vám s celým procesom vybavovania hypotéky pomôžeme a pojmy vysvetlíme :).

Abeceda hypotekárnych úverov:

Akontácia – alebo rezervačná platba (ide o prvú čiastočnú platbu z ceny nehnuteľnosti), platená zväčša z vlastných zdrojov.

Americká hypotéka – úver, pri ktorom nie je potrebné preukazovať a zdokladovať účel, kvôli ktorému ste siahli po úvere.

Anuitná splátka – suma, ktorú splácate pravidelne a v rovnakej výške napríklad pri splácaní hypotekárneho úveru pri nezmenenej úrokovej sadzbe.

Bonita – dôležitý ukazovateľ, podľa ktorého banka posudzuje „úveruschopnosť“ klienta, a teda jeho schopnosť splácať poskytnutý úver. Čím vyššia je vaša bonita, tým máte väčšiu šancu, že vám banka úver schváli.

Cash-flow – faktor ovplyvňujúci bonitu, (koľko peňazí Vám zostane po zaplatení všetkých povinných výdavkov) ktorý predstavuje prehľad príjmov a nákladov v čase.

Dlh – povinnosť, ktorá vám vzniká dňom načerpania finančných prostriedkov.

Daňový bonus – uplatnenie nároku na daňový bonus je možné pre vybrané typy úverov na bývanie. Týka sa účelovej a developerskej hypotéky. Netýka sa refinančnej a bezúčelovej hypotéky.

Euribor – medzibanková referenčná sadzba v rámci hospodárskej a menovej únie, na základe ktorej sa od roku 1999 odvíjajú sadzby hypotekárnych úverov.

Finančná rezerva – banka pri schvaľovaní hypotéky pozerá aj na vašu schopnosť vedieť si odložiť, a vytvoriť tak finančnú rezervu, (prebytok zdrojov na účte na konci mesiaca po úhrade všetkých nákladov).

Fixácia úroku – ide o akési „zaviazanie“ úrokovej sadzby na dlhšie obdobie, počas ktorého banka nezvýši výšku úrokov. Úroky je možné zafixovať na obdobie štandardne jedného až desiatich rokov, poprípade na celé obdobie úveru.

Abeceda hypotekárnych úverov - ako sa nestratiť v mori pojmov a výrazov

Gramotnosť finančná – celková odbornosť a prehľad v oblasti financií, resp. schopnosť a vedomosť posúdiť riziká finančných produktov.

Hypotekárny úver – úver, o ktorý môžete požiadať, ak súhlasíte so založením svojej nehnuteľnosti. Tento úver je možné splácať počas štyroch až tridsiatich rokov. Ide o úver štandardne určený pre potreby bývania.

Istina – popri úroku predstavuje jednu z dvoch častí splátky vášho úveru. Ich pomer sa v priebehu splácania časom mení a čím je istina menšia, tým menšie sú aj úroky. Je to zostatok dlhu v úvere bez úrokov.

Jednotná sadzba – úroková sadzba, ktorú ponúka banka v rámci svojej kampane všetkým klientom bez rozdielu úrovne bonity.

Konsolidácia – spájanie všetkých alebo viacerých záväzkov do jedného úveru s cieľom dosiahnuť úsporu v podobe zníženej splátky alebo celkového preplatenia úveru.

Likvidita – odborný pojem predstavujúci schopnosť splácať svoje záväzky. Ide o množstvo aktív či majetku, ktorý je možné vymeniť za hotovosť bez straty hodnoty v krátkom čase.

LTV – výraz odvodený z anglického „Loan to value“, ktorý vyjadruje pomer výšky úveru a hodnoty zakladanej nehnuteľnosti.

Mimoriadna splatnosť úveru – moment, kedy dlžník porušil svoje povinnosti vyplývajúce zo zmluvy a banka stanoví termín, v ktorom je potrebné splatiť zvyšnú časť poskytnutých financií.

Nesplátková operácia – predstavuje nezaplatenú kompletnú alebo čiastočnú splátku v predpísanej hodnote. V prípade omeškania so splácaním úveru sa záznam eviduje v úverovom registri.

Odklad splátok – patrí medzi jedno z opatrení, ktoré poskytujú banky, lízingové spoločnosti a nebankové spoločnosti aj v čase pandémie. Možnosť odložiť si splátky až na deväť mesiacov je určená tým, ktorí nečakane stratili prácu a ich finančné rezervy nie sú dostatočné na splácanie úveru počas ďalších mesiacov.

Abeceda hypotekárnych úverov - ako sa nestratiť v mori pojmov a výrazov

Platobná disciplína – schopnosť a ochota klienta splácať svoje záväzky je taktiež jedným z faktorov, ktorý banka skúma pri schvaľovaní hypotekárneho úveru.

RPMN – ročná percentuálna miera nákladov je najdôležitejší ukazovateľ ceny úvery, ktorý predstavuje všetky náklady s ním spojené. Okrem úroku zohľadňuje aj iné poplatky, ktoré s úverom súvisia.

Refinančný hypotekárny úver – ide o výmenu staršieho, zvyčajne menej výhodnejšieho úveru za nový, so zabezpečením tuzemskej nehnuteľnosti. Pri neodbornom nastavení nového úveru je veľká pravdepodobnosť väčšieho preplatenia.

Retencia – dopytovanie sa po lepšej úrokovej sadzbe

Ručiteľ – osoba, ktorá sa zaručí splácať úver za vás v prípade, že z akého koľvek dôvodu ho nebudete schopní splácať sami.

Spolužiadateľ/Spoludlžník – osoba, ktorá o poskytnutie úveru žiada spolu s vami a za jeho splácanie nesie rovnakú zodpovednosť.

Trvalý platobný príkaz – ide o pravidelnú splátku, ktorú dlžník spláca v rovnakom čase, v rovnakej  výške na účet prijímateľa, ktorý si vopred nastavil.

Účelový hypotekárny úver – typ úveru, ktorý má vopred stanovený účel spojený s bývaním.

Úrok – suma vyjadrená v percentách a čase, ktorú v prípade čerpania úveru zaplatíte nad rámec požičanej sumy.

Veriteľ – zmluvná strana úverového vzťahu, ktorá poskytla klientovi finančné prostriedky na ich čerpanie.

Vinkulácia – ide o zablokovanie peňazí na účte klienta v prospech subjektu, ktorý úver poskytuje, napríklad banky, alebo vinkulácia poistného plnenia pre uspokojenie potreby veriteľa.

Základný hypotekárny úver – ide o dlhodobý úver, ktorého účelom je podľa slovenskej legislatívy dlhodobé bývanie. Typickým znakom je jeho zabezpečenie záložným právom veriteľa k predmetnej nehnuteľnosti.

Ak rozmýšľate nad čerpaním úveru a radi by ste sa poradili, ste na správnej adrese. Náš tím, ktorí tvoria špecialisti na komplexné úverové poradenstvo, vám pomôže so sprostredkovaním akejkoľvek požiadavky. Neváhajte a kontaktuje nás.