09:00 – 17:00

Po - Pi

+ 421 915 832 142

09:00 – 17:00

Po - Pi

+ 421 915 832 142

Ochrana súkromia

Informácia podľa § 15 ods. 1 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení a v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ochrane osobných údajov“): 

1) Prevádzkovateľom informačného systému je AP Finance, s.r.o., Strážovská 596/22, 92203 Vrbové, IČO: 44408871

2) Účelom spracúvania osobných údajov je finančné sprostredkovanie podľa zákona č.186/2009 Z.z. o finančnom sprostredkovaní a poradenstve a doplnení niektorých zákonov v znení nehorších predpisov (ďalej len „ZOFS“) a súvisiace služby následnej starostlivosti o klienta.

3) Dotknutými osobami sú najmä: žiadateľ o úver, spoludlžníci, záložcovia, ručitelia.

4) Osobné údaje sú spracúvané aj bez súhlasu dotknutej osoby podľa § 31 zákona č.186/2009 ZOFS v stanovenom rozsahu (najmä meno, priezvisko, trvalý alebo prechodný pobyt, rodné číslo, dátum narodenia, štátna príslušnosť, druh a číslo dokladu totožnosti, osobné údaje z dokladu totožnosti, telefónne číslo,  adresa elektronickej pošty. Ak dotknutá osoba odmietne poskytnúť svoje osobné údaje v rozsahu stanovenom v ZOFS, nie je možné vykonať finančné sprostredkovanie a finančný poradca je povinný odmietnuť sprostredkúvať finančnú službu.

5) Osobné údaje klienta sú poskytované a sprístupňované tretím osobám.

6) Oznámenie pre dotknuté osoby o tretích stranách, ktorým môžu byť poskytnuté alebo sprístupnené ich osobné údaje, na základe obchodných zmlúv uzavretých medzi Prevádzkovateľom a príslušným obchodným partnerom: Prevádzkovateľ oznamuje klientovi, že osobné údaje môžu byť poskytnuté finančným inštitúciám s ktorými Prevádzkovateľ spolupracuje alebo sprístupnené Národnej banke Slovenska alebo orgánom dozoru.

7) Osobné údaje nebudú zverejnené.

8) Odoslaním akéhokoľvek kontaktného formulára na týchto webových stránkach súhlasíte s tým, aby ste boli kontaktovaní Prevádzkovateĺom alebo zástupcom Prevádzkovateľa za účelom využitia sprostredkovateľských služieb alebo za účelom riešenia inej Vami uvedenej požiadavky alebo za účelom informovania Vás o finančných produktoch a službách, ktoré spadajú do obchodnej činnosti Prevádzkovateľa. Údaje poskytnuté v kontaktnom formulári nie sú využívané pre iné účely než uvedené v tomto bodu.

9) Práva dotknutých osôb
9.1 Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti vyžadovať od Prevádzkovateľa:
a) potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o nej spracúvané,
b) vo všeobecne zrozumiteľnej forme informácie o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme Prevádzkovateľa v rozsahu: identifikačné údaje prevádzkovateľa, účel spracúvania osobných údajov, zoznam alebo rozsah spracúvaných osobných údajov, iné doplňujúce informácie (napr. poučenie o dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje, čas platnosti súhlasu, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby, tretie strany, okruh príjemcov, formu zverejnenia, tretie krajiny) a postup spracúvania a vyhodnocovania operácií,
c) vo všeobecne zrozumiteľnej forme presné informácie o zdroji, z ktorého získal jej osobné údaje naspracúvanie,
d) vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
e) opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
f) likvidáciu jej osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
g) likvidáciu jej osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
h) blokovanie jej osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe súhlasu dotknutej osoby.
9.2 Práva dotknutých osôb je možné obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona, alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
9.3 Dotknuté osoby na základe bezplatnej písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, majú právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov na iné účely ako sú uvedené v ZOFS a požiadať o ich likvidáciu.
9.4 Dotknuté osoby majú právo na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, kedykoľvek u Prevádzkovateľa namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre ne právne účinky alebo významný dosah, ak sa takéto rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania osobných údajov. Dotknuté osoby majú právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia budú mať zamestnanci Prevádzkovateľa. O spôsobe preskúmania a výsledku zistenia Prevádzkovateľ informuje dotknuté osoby v lehote do 30 dní od prijatia žiadosti.
9.5 Dotknutá osoba môže uplatniť svoje právo:
a) písomne, pričom z obsahu jej žiadosti musí vyplývať, že uplatňuje svoje právo; žiadosť podanú elektronickou poštou alebo faxom musí dotknutá osoba písomne doručiť prevádzkovateľovi najneskôr do troch dní odo dňa jej odoslania,
b) osobne ústnou formou do zápisu, z ktorého musí byť zrejmé, kto právo uplatnil, čoho sa domáha a kedy a kto vyhotovil zápis, jeho podpis a podpis dotknutej osoby; kópiu zápisu je prevádzkovateľ povinný odovzdať dotknutej osobe,
9.6 Ak dotknutá osoba nemá spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu jej práva môže uplatniť zákonný zástupca.
9.7 Dotknuté osoby majú právo požiadať o preukázanie totožnosti osoby poverenej získavaním osobných údajov.

Top